உச்ச வேகம்

Auto

ஒன்ராறியோ: வாகன உச்சவேகம் 110 கி.மீ ஆக அதிகரிக்கிறது

வேக ஓட்டக்காரருக்கு ஒரு நற்செய்தி! ஒன்ர்தாறியோ மாகாணத்தில், இந்த வெள்ளி (12) முதல் சில நெடுஞ்சாலைகளில் வேக எல்லை 100 கி.மீ. இலிருந்து 110 கி.மீ. ஆக

Read More