குறுங்கால வாடகை வீடுகள்

Real Estate

குறுங்கால வாடகை வீடுகள் ( Short term rentals) மீதான சட்ட நடவடிக்கை வீட்டு விலைகளைப் பாதிக்குமா?

பலர் வாடகை வீடுகளை அவசரமாக விற்க முயற்சி கனடாவில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள வீட்டுப் பஞ்சத்திற்கு குறுங்கால வீட்டு வாடகையும் ஒரு முக்கியமான காரணம் எனக் கருதி அதைக்

Read More