கோவிட் கொடுப்பனவு

Tax

கோவிட் கொடுப்பனவு: சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வருமானவரித் திணைக்களம் திட்டம்

கோவிட் பெருந்தொற்றின்போது வருமானக்குறைவு காரணமாக கனடிய மத்திய அரசின் உதவிப்பணத்தைப் பெற்ற தனியார் சில இவ்வுதவிப்பணத்தைப் பெறத் தகுதியற்றவர் எனக் காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அப்பணத்தை அரசுக்கு மீளச்

Read More