தரை விரிப்புகள்

Maintenance

அறைகளுக்கு தரைவிரிப்பு (Flooring) – எது சரியான தேர்வு?

உங்கள் வீடுகளில் தரைகளுக்கு எப்படியான விரிப்புகளைப் போடவேண்டுமென நீங்கள் மண்டைகளைப் போட்டு உடைத்திருப்பீர்கள். பழைய வீடுகளை வாங்குபவர்கள் பலர் கைவசம் பணமிருப்பின் வீட்டில் பல மாற்றங்களைச் செய்வது

Read More