ரேடான் வாயு

Health

வீடுகளில் ரேடான் வாயு எச்சரிக்கை!

புற்றுநோய் உட்படப் பலவித நோய்களுக்கும் காரணமாகலாம் வீடுகளின் நிலத்தினூடு கசியும் ரேடான் வாயு, நீண்ட காலத்தில், நுரையீரல் புற்றுநோய்க்குக் காரணமாகிறது எனவும் கனடாவில் வீடுகளில் வசிப்பவர்கள் தமது

Read More