வரவு செலவுத் திட்டம்

MoneyReal Estate

கனடா வரவு செலவுத் திட்டம் 2024: வீட்டுச் சந்தையைப் பாதிக்குமா?

கனடிய மத்திய அரசு இம்மதம் (ஏப்ரல் 17) தனது வரவு செலவுத் திட்டத்தை அறிவித்து இருக்கிறது. கோவிட் பொருளாதாரத்தின் பாதிப்புகளிலிருந்து இன்னும் முற்றாக வெளிவரமுடியாத நிலையில் விரைவில்

Read More