வீடு

Real Estate

கட்டுவதற்கு முன்பாக வீடுகளை (pre-construction) வாங்குபவர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை

வீடும் வீடுசார் விடயங்களும் – பாகம் 1 வீட்டுச் சந்தை மிகவும் சூடாக இருக்கும்போது பலர் புதிய வீடுகளை, அவற்றின் கட்டுமானம் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே, வாங்குவதற்கு வீட்டு

Read More