ரொறோண்டோ வெற்றுடமை (vacancy status) அறிவிப்பு – இன்று கடைசி நாள்

அறிவிக்காத வீட்டுரிமையாளருக்கான தண்டம் $250 -$10,000! வீட்டில் குடியிருந்தாலும் அதைக் கட்டாயம் அறிவிக்க வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் அவ்வீடு வெற்றுடமை எனத் தீர்மானிக்கப்பட்டு அதற்கான வரி அறவிடப்படும்

Read more