அடமானம்

Moneyஅடமானம்

கனடிய மத்திய வங்கி வட்டி வீதத்தை 0.25% உயர்த்தியது

மேலும் அதிகரிக்கும் சாத்தியமுண்டு சில்லறை வங்கிகளுக்கு தான் வழங்கும் கடனுக்கான (Overnight Lending Rate)வட்டி வீதத்தை கனடிய மத்திய வங்கி 4.75% த்திலிருந்து 5.00% மாக அதிகரித்திருக்கிறது.

Read More