சட்டம்

Real Estateசட்டம்

ஒன்ராறியோ: வீட்டுச் சொந்தக்காரர்களுக்கோர் நற்செய்தி!!!

நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு (?) ஒன்ராறியோ அரசாங்கம் வீட்டுச் சொந்தகாரருக்கு சிறியதொரு பரிசை வழங்க முன்வந்திருக்கிறது. இம்முன்மொழிவு சட்டமாக்கப்பட்டால் உங்கள் வீடுகளில் பொருத்தப்பட்ட எரி உலை (furnace),

Read More
சட்டம்

ரொறோண்டோ வீட்டுரிமையாளர்கள் இனிமேல் முற்றத்தை வாகனத் தரிப்பிடமாக மாற்ற முடியாது

ரொறோண்டோவின் சில பகுதிகளில் வீட்டுரிமையாளர்கள் தங்கள் பசும்புல் முற்றங்களில் கற்களைப் பதித்து வாகனங்கள் தரிக்குமிடமாக மாற்றி வருகிறார்கள். சட்டம் இதை அனுமதிக்கவில்லையாயினும் சிலர் இச் சட்டத்திலுள்ள ஓட்டைகளைப்

Read More